Regels en informatie

Golfclub Costa del Sol communiceert uitsluitend via mail.
Lidmaatschap van Golfclub Costa del Sol is € 50,- per jaar.
Leden worden verwacht 4 keer per jaar deel te nemen aan een toernooi.
U betaalt de netto afgedongen greenfee prijs per persoon plus € 5,- toeslag voor de prijzen.
Hole 19 is een van de bijzonderheden van onze club. Onder het genot van een drankje en diverse tapas, wordt o.a. de dag nabesproken en zeker ook allerlei andere dingen. De gewoonte is dat de rekening gedeeld wordt door het aantal deelnemers/sters
Vervoer naar de golfbaan dient zelf verzorgd te worden.
Golfclub Costa del Sol geeft 4 weken vooraf aan op welke banen er gespeeld wordt.
Aanmelden voor een toernooi gaat via de mail, dus boek op tijd vol = vol.
Annuleren van uw deelname kan tot uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het toernooi, bij latere annulering zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
Introducees kunnen deelnemen tegen de afgedongen greenfee prijs plus € 10,- toeslag.
Bij elk toernooi is er een wedstrijdleider van de club aanwezig.
Golfclub Costa del Sol is een non profit club, met met als belangrijkste doelstelling: vrijheid, blijheid en gezelligheid.

Oprichting
Golf Club Costa del Sol vindt zijn oorsprong in Spanje en is een club voor en door Nederlandstalige golfers en bestaat sinds 2013.
Doelstelling
Golf Club Costa del Sol heeft de doelstelling om elke week op donderdag een golftoernooi te organiseren op willekeurige banen aan de Costa del Sol. Het belangrijkste doel is: vrijheid, blijheid, gezelligheid.
Lidmaatschap
Iedereen is welkom om lid te worden.
Het lidmaatschap kost € 50,– per jaar, en bij deelname aan een van de toernooien betaalt u de afgedongen prijs zoals vermeld op onze site met dit is inclusief een toeslag voor de prijzen.
Bent u geen lid en wilt u een keer meedoen om de sfeer te proeven of omdat u hier slechts korte tijd verblijft, kan dat en in dat geval betaalt u € 5,– extra.
De 19e hole is vrijheid blijheid, kosten zijn voor eigen rekening.
A. Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar: verkleij.peter@gmail.com Na ontvangst van de contributie ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap. Het lidmaatschap jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
B. Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk per 30 november, via de email medegedeeld.
C. Royement lidmaatschap
Door het bij herhaling overtreden van de clubregels, het niet (tijdig) voldoen van de lidmaatschapsgelden of het schaden van het algemeen clubbelang en doelstelling van de club, kan royement van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Het royement dient door de leiding van Golf Club Costa del Sol schriftelijk aan de betrokkene gemeld te worden. Een royement dient vooraf gegaan te zijn door minimaal twee waarschuwingen
D. Contributie
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. De contributie dient voor de aanvang van het clubjaar te worden voldaan, uiterlijk 30 december. Indien gewenst kan hiervoor een factuur gezonden worden.
Contributie per clubjaar: € 50,-
Voor iemand die tijdens het clubjaar lid wil worden, wordt de contributie als volgt berekend: gedurende het eerste kwartaal € 50,–, gedurende het tweede kwartaal € 40,–, gedurende het 3e kwartaal € 30,–, gedurende het 4e kwartaal € 25,–
Regels en Omgangsvormen
Hoewel gezelligheid hoog in het vaandel van de club staat, zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat er op serieuze wijze golf wordt gespeeld. Ieder lid dient zich dan ook te houden aan de geldende regels en omgangsvormen. Leden die zich niet aan deze regels houden kunnen hierop door hun medespelers worden aangesproken. Geschillen dienen direct na afloop van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven.
Golf Handicaps
De volgende handicap is van kracht bij door Golf Club Costa del Sol georganiseerde wedstrijden: De Golf Club Costa del Sol Clubhandicap.
Bij uw eerste deelname aan een Golf Club Costa del Sol wedstrijd zal de vertrekhandicap worden bepaald. De vertrekhandicap is uw laatst bekende Nederlandse of Spaanse Actieve handicap. De vertrekhandicap zal vanaf dat moment gelden als uw Golf Club Costa del Solhandicap. Hierop zullen na iedere gespeelde wedstrijd, conform de normale federatie handicap aanpassingen plaatsvinden. Op verzoek kunt u de Clubhandicap ook tussentijds naar beneden of naar boven laten bijstellen. Vooral voor bijstelling naar boven dient u een gegronde reden hebben. Houdt u er rekening mee dat een verzoek ook niet ingewilligd kan worden.
Gasten
Gasten van leden zijn, indien er plaats beschikbaar is, altijd welkom. Zij betalen dan de op de website aangegeven prijs plus € 10,–
Wedstrijden/Competities
Er worden wekelijks op donderdag wedstrijden gespeeld; behoudens de maand augustus of als de weersituatie het noodzakelijk maakt een wedstrijd te annuleren of te verplaatsen.
Aan- en afmelden wedstrijden
Het aan- en afmelden voor de golf wedstrijden dient te geschieden via een email naar peter@golfclubcostadelsol.com Dit kan tot uiterlijk maandagavond 24.00 uur voor de volgende wedstrijd. In uitzonderlijke situaties kan telefonisch worden aan / afgemeld bij de wedstrijdleiding. Het niet tijdig afmelden of tijdig aanwezig zijn bij een wedstrijd, of geheel niet aanwezig zonder tijdige afmelding, kan leiden tot het alsnog voldoen van de voor die dag geldende greenfee.

Wedstrijd Reglement
Alle specifieke wedstrijdonderwerpen en regels met betrekking tot de organisatie van de golf competities zijn opgenomen in het aanvullende Wedstrijd Reglement.
Huisregels Golf Club Costa del Sol
De etiquette is uw leidraad in het golfspel. Als iedereen zich aan de onderstaande regels houdt, bevordert dit een goede gang van zaken in en om de baan. Etiquette biedt u en uw medespelers ongestoord speelplezier!

VEILIGHEID gaat boven alles!
Blijf altijd achter de bal.
Niet slaan als je denkt dat je de plaats van de golfers voor je kan halen.
Herstel beschadigingen (plaggen en pitchmarks !!) zo goed mogelijk, ook al zijn deze niet door u veroorzaakt.
Houdt de baan schoon; dus raap uw kapotte tee’s op en gooi ook geen sigarettenpeuken of ander afval op de baan.
Laat sneller spelende flights passeren.
Valt er een gat (hole) tussen u en uw voorgangers dan moet u doorlaten!
Speel vlot door. Als u naar een bal moet zoeken, laat dan een achteropkomende partij meteen door.
Het spelen van meerdere spelers met één golftas is niet toegestaan.
Driving-rangeballen mogen uitsluitend op de driving-range gebruikt worden! Spelen met driving-rangeballen is dus NIET toegestaan.
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens wedstrijden niet toegestaan, behalve in noodgevallen.
Het gebruik van afstandsmeters mits optisch (en z.g. “horloges”) is toegestaan.
Algemeen
Wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen de ‘Regels en Etiquette’ . Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels en Etiquette en de bepalingen in dit wedstrijdreglement. Ingeval van tegenstrijdigheid van dit wedstrijdreglement met de Regels en Etiquette, gelden de laatste. In alle gevallen waarin de Regels en Etiquette en/of dit reglement niet voorzien, beslist de Wedstrijdcommissie. Bij twijfel over de uitleg van dit wedstrijdreglement beslist de Wedstrijdcommissie.

Indeling
De indeling van wedstrijden, m.u.v. clubkampioenschappen, is als volgt:
A. Getracht zal worden rekening te houden met verzoeken voor vroeg of laat spelen.
B. Getracht zal worden rekening te houden met verzoeken om te spelen met met naam genoemde leden.
C. De spelers worden willekeurig ingedeeld.
D. Geen indeling op handicap.
Aanwezigheid
Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdcommissie en dienen 10 minuten voor de starttijd bij de betreffende tee aanwezig te zijn.
Spelvorm
Voor de meeste wedstrijden zal Stableford als spelvorm worden gehanteerd.
Handicap
Hierbij wordt uitgegaan van de Golf Club Costa del Sol Clubhandicap en de slope index van de betreffende baan. Het maximum aantal slagen dat een golfer/ster “meekrijgt” is 36 slagen. De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte exact handicap en dient bij eventuele wijziging daarvan deze vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding.
Scores- Traag spel
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medecompetitor te wisselen. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de genoteerde slagen per hole op zijn scorekaart en dient de kaart zo snel mogelijk na de wedstrijd volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de wedstrijdleiding.
Ter voorkoming van misverstanden is het goed om bij elke hole de score met de marker af te stemmen.
Indien een golfer in een stableford wedstrijd op een hole niet meer kan scoren is hij verplicht zijn bal op te nemen.
Als je bij de green bent aangeland. zet je je buggy / tas alvast op weg naar de volgende hole.
Winterregels
Plaatsen en schoonmaken ALLEEN op de fairway is altijd toegestaan.
Nadien dient de bal binnen een scorekaartlengte terug geplaatst te worden.
Voor de eerste afslag
Controleer of u de nodige attributen binnen handbereik heeft, t.w. PITCHFORK, tee’s, ballmarker, scorekaart, (lees eerst de local rules), potlood, regelboekje en voldoende ballen.
Let op de speciale baanmededelingen betreffende tijdelijke local rules.
Wissel uw scorekaart met één van uw medespelers. In het algemeen bij iedere slag
Bij iedere afslag
Indien uw medespeler gaat afslaan:
Ga tegenover, eventueel schuin achter de speler staan en liefst buiten de teeing-ground. Let op met linkshandige spelers. Vraag uw medespeler eventueel waar hij wil dat u gaat staan.
Indien u zelf afslaat:
Maak liever geen oefenswings op de teeing-ground, i.v.m. beschadiging, (op sommige banen is dit zelfs verboden per local rule), of houdt in ieder geval uw club wat korter vast.
Leg ook uitgeslagen plaggen op de teeing-ground terug!
Tussen afslag en green
Loop direct in de richting van uw bal. Dit bevordert vlotte doorstroming.
Neem uw tas en/of kar bij elke stap voorwaarts met u mee.
Sta niet in het schootsveld van uw medespeler.
Maak uw clubkeuze zodra u de bal hebt bereikt. Deze bevorderd de speelsnelheid.
Ligt de bal op een andere fairway, richt u dan naar de daar spelende partij i.v.m. de doorstroming kan de partij op de hole met het hoogste nummer beter het eerste spelen.
Kunt u NIET ONMIDDELLIJK (binnen ongeveer 30 sec.) de bal vinden, ZWAAI dan de achteropkomende partij DOOR.
Leg uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan, dan herstelt de grasmat zich binnen 24 uur, anders duurt het 24 dagen.
Ga ook voorzichtig te werk in de “rough”, verniel niet onnodig struiken en bomen en leg ook hier uitgeslagen plaggen terug.
Loop niet dan in uiterste noodzaak over “ground under repair”, en neem altijd de kortste weg.
Indien uw medespeler gaat slaan:
Houdt voldoende afstand en blijf achter de bal, tenzij de ballen ver uit elkaar liggen. Dan mag u alvast wat verder naar voren lopen.
Praat en beweeg niet, dus ook geen gerommel in uw tas.
Plaats uw golftas buiten het schootsveld van uw medespeler.
Volg de bal van uw medespeler zo goed mogelijk, zodat de bal snel gevonden kan worden.
Indien u zelf slaat
Indien baanpersoneel binnen slagbereik op de baan is, wacht dan met slaan totdat zij een teken geven.
Sla niet indien uw bal gevaar of hinder kan opleveren voor andere spelers; sla pas indien de voor u spelende partij ver buiten slagbereik is.
Ziet u, na te hebben geslagen, dat uw bal toch gevaar op gaat leveren voor anderen, roep dan ONMIDDELLIJK uit alle macht “FORE”.
Sla een provisionele bal, indien u vermoedt dat uw bal niet te vinden zal zijn of mogelijk out-of-bound is. U moet anders terug naar de plaats van waar u geslagen hebt en dit kost tijd.
Let op: indien u vermoedt dat uw bal in het water is beland, is het niet toegestaan om een provisionele bal te slaan. Doet u dit wel dan wordt dit automatisch de bal in het spel en is dit uw derde slag. Stem dit af met uw marker.

Out off Bound
Slaat u uw bal out off bound dan heeft de keuze of om een nieuwe bal te slaan en verder te gaan na incasseren van 1 strafslag of een bal te droppen op de FAIRWAY te hoogte waar uw bal out off bound is gegaan. U gaat verder en incasseert 2 strafslagen. De laatste regel geldt ook bij een verloren bal.

Bunkers
Stap altijd de bunkers in en uit via de laagste kant; dan kunt u de randen van de bunker niet kapot trappen.
Hark de bunker na gebruik goed aan; niemand vindt het prettig als zijn bal in een schoenafdruk ligt. Hark ook van u af, zodat niet al het zand aan de kant komt te liggen.
Indien er geen harkstandaard is, leg de hark dan BUITEN de bunker in de richting van de hole, maar zo min mogelijk in de speellijn.
Op en nabij de green
Rijd nooit met uw golfkar over de green, voor-green of afslagplaats.
Loop niet met uw golfkar tussen een greenside bunker en de green door.
Plaats uw tas of kar altijd in de richting van de volgende afslag; des te eerder kan volgende partij afslaan.
Sla NOOIT vanaf een (verkeerde) green (regel 25-3).
Sla niet vanaf een (verkeerde) voor-green, als u geen wedstrijd speelt.
Til uw voeten goed op, daar u anders de green beschadigt met de spikes (zie ook regel 16-1a).
REPAREER PITCHMARKS voordat u gaat putten; daarna bent u namelijk vergeten waar uw bal is neergekomen.
Loop niet over en sta niet op de puttinglijn van uw medespelers.
Laat ook uw schaduw niet over zijn/haar puttinglijn vallen.
Haal de vlag recht uit de hole, anders trekt u misschien de cup los.
Zet de vlag voorzichtig terug in de hole. Beschadig daarbij niet de rand van de hole.
Verlaat de green, na beschadigingen te hebben hersteld, zo snel mogelijk.
Noteer de score pas bij de volgende afslag.
Herstel pitchmarks
Steek de pitchfork in de grasmat en druk de buitenkant naar het midden. NOOIT van onder naar boven want dan trekt u de graswortels los. Herstel begint onmiddellijk!

Prijsuitreiking
Als regel vindt de prijsuitreiking plaats een half uur na binnenkomst van de laatste wedstrijdspeler.
Indien twee of meer spelers in een Stableford-wedstrijd gelijk als beste eindigen, wint de speler met de laagste handicap.
Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij/zij zich tijdig heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding.
“Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding” betekent in het algemeen: afmelden bij het afhalen van de scorekaart vóór aanvang van de wedstrijd.
Indien een prijswinnaar zich tijdig heeft afgemeld dient hij/zij ervoor zorg te dragen, dat zijn/haar prijs tijdens de uitreiking door een ander in ontvangst wordt genomen.
Indien men deze prijs bij een volgende wedstrijd wil inleveren, dient men er rekening mee te houden dat men, bij gebruikmaking van een buggy, € 15,– dient te betalen en € 5,– als bijdrage aan de prijzen.

Ik golf en wij golfen
Mede geïnspireerd door een golfweek die ik gevolgd heb bij www.ironshirtofgolf.com in Huelva wil ik hier een lans breken voor het wij golfen.
Over het algemeen is golf een individuele sport, waar je eigen prestatie voorop staat. Natuurlijk er zijn ook teamgames waar o.a de Rydercup maar ook de best ball, better ball of texas scramble wedstijden op je eigen golfclub zijn er een voorbeeld van. Wat mij altijd opvalt is dat de sfeer tijdens dit soort wedstrijden anders is dat bij een “gewone” stableford wedstrijd. Er is meer aandacht voor de medespelers, immers zij/hij is van invloed op het teamresultaat.
Echter ook in stableford kan je “wij golfen” in plaats van “ik golfen”.
Binnen onze club ambiëren wij het “wij golfen” en niet het “ik golfen”.

Wij spelen niet om duizenden euros en/ of voor een miljoenen publiek. De winnaar/winnares krijgt een greenfee of een cadeaubon voor de golf shop en een lekkere fles wijn en er zijn nog enkele andere prijzen voor de neary en/of de longest.
(overigens is dat meer dan bij menige clubwedstrijd).
Bij onze club willen wij plezier als hoogste prijs zien en de “echte” prijs is daar ondergeschikt aan.
Hoe vaak hoor ik niet na afloop; “niet zo goed gespeeld maar het was zo een gezellige dag en zeker hole 19 “
De verschillen tussen ik en wij golfen wil ik graag aan hand van een aantal voorbeelden duidelijk maken.

Bij de afslag:
Ik golf: Praten terwijl je nog moet afslaan.
Ik golf: Afslaan en direct uitgebreid zijn/haar slag verklaren.
Wij golfen: Meekijken met de slag van de ander en zo nodig complimenteren met zijn/haar slag.
Wij golfen: De ander wijzen waar zijn tee is gebleven.

Door de baan:
Ik golf: Direct op zoek en lopen naar zijn/haar eigen bal.
Wij golfen: Meezoeken naar de ander zijn/haar bal en achter de laatste bal blijven.
Ik golf: De ander wiens bal op het pad ligt laten slaan.
Wij golfen: De ander erop attent maken dat hij/zij een vrije drop heeft.
Ik golf: De ander een provisionele bal laten slaan terwijl je weet dat de baan, waar de ander zijn/haar bal is neergekomen met rode paaltjes is gemarkeerd.
Wij golfen: De ander erop attent maken dat waar zijn/haar bal is neergekomen is gemarkeerd met rode paaltjes en hij/zij a. dus geen provisionele mag slaan en b. hij/zij de bal mag droppen bij de rode paaltjes.
Ik golf: De ander nadat hij/zij geslagen erop wijzen dat hij/zij de verkeerde bal heeft geslagen en dus twee strafslagen krijgt.
Wij golfen: De ander erop attent maken dat het mogelijk niet zijn/haar bal is.

In de bunker:
Ik golf: Slaan en nauwelijks aanharken.
Wij golfen: De ander de hark aanreiken en eventueel voor de ander aanharken.

Op de green:
Ik golf: Markt zijn/haar bal pas als een van de andere spelers/sters het vraagt en wacht zijn/haar beurt af.
Wij golfen: Markt zijn/haar bal direct, repareert pitchmarks, ook niet alleen zijn eigen, kijkt waar de anderen liggen en bewaakt of verwijdert de vlag na overleg met de andere spelers/sters.
Een ieder van ons kan zelf vele voorbeelden van ik golf en wij golfen bedenken.

Voort alle duidelijkheid:
Wij golfen houdt niet in dat wij de golfregels aan onze golfclub kunnen lappen, nee dat is ik golf.
Een Wij golfer/ster respecteert de afgesproken regels. Het niet houden aan de regels komt de Ik golfer/ster ten goede en schaadt, benadeeld het plezier van de wij golfer/ster.

Mijn overtuiging is het dat het wij golfen niet alleen het plezier van je rondje golf verhoogd maar zeker ook je prestatie van het rondje golf verhoogd. In elk van ons schuilt een ik en een wij golfer/ster. De een vertoond meer van het een dan van het ander. Het wij golfen is zeker voor verbetering vatbaar.
Hopelijk sta je door dit stukje over ik en wij golfen even stil bij je eigen gedrag op en buiten de baan en neem je je voor (nog) meer een wij golfer/ster te worden en een ander op zijn/haar gedrag te wijzen. En moge duidelijk zijn dat gedrag gaat over wat een ander DOET en niet over wie de ander is!
“Ik golf niet, wij golfen wel”

Veel golfplezier,
Peter Verkleij

Scroll naar boven